Contact
Adres

Hoogstraat 5, 8780 Oostrozebeke, België

Open elke zaterdag van 14 tot 18:30 uur.

Follow us

Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor geldigheid

De website www.country-house.be is eigendom van Talpe Construct.  De verkoper Country House is geregistreerd onder BTW-nummer BE0437.987.761. Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

2. Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden

De prijzen van de producten en diensten zijn aangegeven in euro’s, inclusief btw en exclusief transportkosten en / of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden via BC zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen worden pas effectief vanaf het moment dat de betaling door Country House is ontvangen. In geval van niet-betaling, behoudt Country House zich het recht om (de uitvoering van) de overeenkomst met betrekking tot en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of op te lossen. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en Country House behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten tijdens de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan een prijsstijging ervaren, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst om te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de aankondiging van de prijsverhoging door Country House. De aangegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Markegemstraat 91, 8720 Wakken, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen. Country House accepteert verschillende betaalmethodes :betaling van producten kan gebeuren via bankoverschrijving, Bancontact of cash bij afhaling.

3. Aanvaarding van de bestelling

Een bestelling is niet bindend voor Country House voordat deze bevestigd is via e-mail door Country House of totdat de uitvoering van de bestelling is gestart. Country House behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onderhevig aan mogelijke wijzigingen en correcties.

4. Levering

De door Country House opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en geeft de koper evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te annuleren, tenzij de levertijd is overschreden in die zin dat van de koper redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht de overeenkomst te zullen nakomen. In dit geval heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren of, indien nodig, de overeenkomst te annuleren. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering vanwege een verkeerd afleveradres. In dat geval kunnen extra kosten van toepassing zijn. In het geval van niet-levering, worden alle bedragen betaald door de koper vergoed zonder rente of enige andere schade vergoeding. Indien u een product bestelde dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De leveringen gebeuren persoonlijk, per  Post of via een Koerierdienst. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van Country House tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan Country House via country-house@skynet.be Als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, dienen de klachten binnen zeven (7) dagen na de bestelling te worden geadresseerd. In geval van verborgen gebreken, binnen een periode van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie moet de koper de schade beschrijven en een schadebewijs via foto verstrekken.

7. Garantie

De garantie van Country House is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de handeling voor consumentengaranties, beide vermeld in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Country House is aansprakelijk voor schade op voorwaarde dat dit een gevolg is van een ernstige fout of een kwaad opzet. Country House is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard ook, die eventueel door de koper is veroorzaakt.

8. Recht op afstand – Retourneren

De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kan door ons schriftelijk te verwittigen per mail op het adres: country-house@skynet.be . Een modelformulier voor de herroeping vindt u hier : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING Als de koper zich op dit recht beroept, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggebracht naar Country House, Hekkenstraat 12, 8720 Wakken, België, op kosten van de koper en op eigen risico. Om een ​​veilige aflevering van het pakket te garanderen, adviseren wij om een ​​verzekerde koerierdienst te gebruiken. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terug betaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending. Artikelen aangekocht in de soldenperiode (januari en juli/augustust) of met een korting vanaf 30% kunnen niet geretourneerd worden voor geld. Er kan wel een aankoopbon van Country House ter waarde van het aankoopbedrag (exclusief korting en verzendkosten) in de plaats gesteld worden.

9. Overmacht

Country House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten controle van Country House. Deze omstandigheden omvatten problemen met de aanvoer of het gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, enige andere vorm van bedrijfsverstoringen of handelsgeschillen, stroomuitval of niet of late levering die van invloed zijn op Country House en / of leveranciers van Country House, zelfs als deze omstandigheden kunnen worden verwacht. Indien Country House niet onmiddellijk handelt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit in geen geval als verwaarlozing gezien worden vanwege Country House om deze tekortkoming later aan te voeren.

10. Persoonlijke informatie

Door een bestelling op de website van Country House in te dienen, gaat de koper officieel akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantendossiers, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en / of andere marketinggerelateerde doeleinden als de koper hiermee expliciet akkoord gaat tijdens het plaatsen van een bestelling. Dit kan te allen tijde door de koper worden gewijzigd. Country House zal persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De koper heeft het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te allen tijde te bekijken en te wijzigen. De koper heeft ook het recht om – kosteloos – op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor Direct Marketing-initiatieven. Voor meer informatie kan de koper contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

11. Intellectuele eigendom 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12. Gebruik van cookies 

Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site`cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Bewijs

De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract wordt opgesteld met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

14. Diverse

Ingeval een of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig worden verklaard, zal dit op generlei wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten. Country House heeft het recht om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd via de website.

15. Toepasselijk recht

Alle gemaakte afspraken met Country House zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen.